STATUT PARTII
ZWI╴EK SΜWIA垶KI

ROZDZIA I
POSTANOWIENIA OG粌NE

1

Partia polityczna dzia豉j帷a na podstawie niniejszego statutu nosi nazw Zwi您ek S這wia雟ki (w skr鏂ie ZS).

2

1. Terenem dzia豉nia ZS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego w豉dz naczelnych jest Miasto Sto貫czne Warszawa.

2. ZS ma prawo do zak豉dania terenowych ogniw organizacyjnych na zasadachokre郵onych w niniejszym statucie.

3. ZS mo瞠 by cz這nkiem krajowych i mi璠zynarodowych organizacji orazwchodzi w zwi您ki z innymi organizacjami, kt鏎ych cele i zadania s bliskie celom i zadaniom partii.

4. Znakiem graficznym (LOGO) partii jest brodz帷y bocian wpisany w litery ZS.

3

ZS posiada osobowo嗆 prawn i mo瞠 prowadzi ka盥 prawem nie zakazan dzia豉lno嗆 we wszystkich formach organizacyjno-prawnych zgodnie z odr瑿nymi przepisami, a w szczeg鏊no軼i dzia豉lno嗆 polityczn, spo貫czn, kulturaln, o鈍iatowo-wychowawcz, dobroczynn i wydawnicz.


ROZDZIA II
CELE,CHARAKTER I 吐ODKI DZIAxNIA

4

Celem ZS jest realizacja jego programu poprzez aktywne uczestnictwo w 篡ciu politycznym, spo貫cznym, gospodarczym i kulturalnym.

5

Program ZS nawi您uje do Manifestu Zjazdu S這wia雟kiego w Pradze w 1848 r., ma na celu obron praw i interes闚 Narodu Polskiego i zachowanie jego s這wia雟kiej to窺amo軼i.


ROZDZIA III
CZΜNKOWIE, ICH PRAWA I OBOWI╴KI

6

1. Cz這nkiem ZS mo瞠 by ka盥y obywatel Rzeczpospolitej Polskiej o nieposzlakowanej opinii po z這瞠niu pisemnej deklaracji.

2. Decyzj o przyj璚iu w poczet cz這nk闚 podejmuje og鏊ne zebranie Ko豉zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚 w obecno軼i wi璚ej ni po這wy cz這nk闚 Ko豉.

3. Zarz康 Ko豉 informuje o przyj璚iu cz這nk闚 Zarz康 Okr璕owy i Zarz康Krajowy.

7

1. Cz這nkiem wspieraj帷ym mo瞠 by ka盥a osoba fizyczna, kt鏎a popiera dzia豉lno嗆 ZS.

2. Decyzj o przyj璚iu w poczet cz這nk闚 wspieraj帷ych podejmuje, poz這瞠niu przez nich deklaracji, Zarz康 Krajowy lub Okr璕owy.

8

1. Cz這nkiem honorowym mo瞠 by ka盥a pe軟oletnia osoba fizyczna szczeg鏊nie zas逝穎na w realizacji cel闚 i zada ZS.

2. Godno嗆 cz這nka honorowego nadaje Zjazd Og鏊nopolski na wniosek Zarz康u Krajowego.

9

1. Cz這nek ZS ma prawo:
  a) wybiera i by wybieranym do w豉dz ZS wszystkich szczebli i uczestniczy w ich odwo造waniu,

  b) uczestniczy w dzia豉lno軼i ZS,

  c) wyst瘼owa z wnioskami i postulatami do w豉dz organizacyjnych ZS wszystkich szczebli,

  d) korzysta z pomocy i ochrony prawnej ZS w zwi您ku z dzia豉lno軼i statutow,

  e) odwo造wa si od decyzji w豉dz statutowych i bra udzia w zebraniach, na kt鏎ych jego odwo豉nia s rozpatrywane,

  f) by informowanym o uchwa豉ch organizacyjnych i politycznych w豉dz ZS
2. Cz這nek wspieraj帷y ma prawo
  a) bra udzia z g這sem doradczym w posiedzeniach organ闚 ZS, kt鏎e podj窸y decyzj o jego powo豉niu,

  b) zg豉sza wnioski oraz wyra瘸 opinie w sprawach dzia豉lno軼i statutowej ZS.

10

Do obowi您k闚 cz這nka ZS nale篡:
  a) Praca nad urzeczywistnieniem programu, przestrzeganie Statutu i uchwaw豉dz ZS.

  b) Regularne op豉canie sk豉dek cz這nkowskich i zadeklarowanych 鈍iadczena rzecz ZS.

  c) Sumienne pe軟ienie powierzonych mu funkcji organizacyjnych.

11

1. Cz這nkostwo ustaje na skutek:
  a) dobrowolnego wyst徙ienia z這穎nego do organu statutowego, kt鏎y nada cz這nkostwo.

  b) decyzji Zarz康u Krajowego o skre郵eniu z listy cz這nk闚 podj皻ej w nast瘼stwie dzia豉nia cz這nka partii sprzecznego ze Statutem lub Programem ZS.
2. Od decyzji Zarz康u Krajowego o skre郵eniu z listy cz這nk闚 przys逝gujeprawo wniesienia odwo豉nia do Zarz康u Krajowego w terminie 14 dni odotrzymania pisemnego zawiadomienia o skre郵eniu.

ROZDZIA IV
KOx

12

1. Ka盥y cz這nek ZS nale篡 do jednego ko豉.

2. Ko這 jest podstawowym ogniwem ZS i dzia豉 na obszarze mniejszym odwojew鏚ztwa, zgodnym z podzia貫m administracyjnym RzeczypospolitejPolskiej.

3. Ko這 liczy co najmniej 5 cz這nk闚.

4. Utworzenie ko豉 wymaga zatwierdzenia przez Zarz康 Okr璕owy lub Zarz康 Krajowy, w przypadku je瞠li na terenie dzia豉nia ko豉 nie powo豉no jeszcze okr璕u.

13

Organami Ko豉 s:
  1. Zebranie Ko豉,

  2. Zarz康 Ko豉,

  3. Podstawowa Komisja Rewizyjna

14

Do wy陰cznej kompetencji zebrania Ko豉 nale篡:
  1. Wyb鏎 Zarz康u Ko豉 i Podstawowej Komisji Rewizyjnej.

  2. Wyb鏎 Delegat闚 na Zjazd Okr璕owy i Zjazd Og鏊nopolski.

  3. Podejmowanie uchwa造 o udzieleniu absolutorium Zarz康owi.

15

Zarz康 Ko豉:
  1. Wybiera ze swego sk豉du przewodnicz帷ego , sekretarza i skarbnika.

  2. Uchwala regulamin dzia豉nia ko豉.

  3. Prowadzi bie膨c dzia豉lno嗆 ko豉 i zwo逝je zebrania raz na kwarta.

  4. Sk豉da raz w roku na Zebraniu Ko豉 sprawozdanie ze swej dzia豉lno軼i, kt鏎e po zatwierdzeniu przez Zebranie Ko豉 jest przesy豉ne Zarz康owi Okr璕owemu.

16

Podstawowa Komisja Rewizyjna sk豉da si z trzech cz這nk闚, kt鏎zy wybieraj ze swego sk豉du Przewodnicz帷ego.

ROZDZIA V
ORGANIZACJE OKR癿OWE

17

  1. Okr璕 obejmuje terytorium wojew鏚ztwa.

  2. Organizacj okr璕ow zatwierdza Zarz康 Krajowy.

18

Wszystkie ko豉 na terytorium okr璕u tworz Organizacj Okr璕ow.

19

Organami Organizacji Okr璕owej s:
  1. Zjazd Okr璕owy

  2. Zarz康 Okr璕u

  3. Okr璕owa Komisja Rewizyjna.

20

1. Zjazd Okr璕owy sk豉da si z:
  a) delegat闚 wybranych przez Zebrania K馧,

  b) przewodnicz帷ych k馧,

  c) cz這nk闚 Zarz康u Okr璕owego,

  d) Okr璕owej Komisji Rewizyjnej

  e) w przypadku braku k馧 w danym okr璕u z wszystkich cz這nk闚 z danego okr璕u.
2. Do wy陰cznej kompetencji Zjazdu Okr璕owego nale篡:
  a) wyb鏎 Zarz康u Okr璕owego,

  b) wyb鏎 Okr璕owej Komisji Rewizyjnej

  c) wyb鏎 Okr璕owego S康u Organizacyjnego,

  d) zatwierdzenie wyboru delegat闚 na Zjazd Og鏊nopolski

  e) podejmowanie uchwa o udzieleniu absolutorium Zarz康owi Okr璕owemu.

21

Przewodnicz帷y Okr璕u reprezentuje Organizacj Okr璕ow na zewn徠rz i kieruje pracami Zarz康u Okr璕owego.

22

Do zada i uprawnie Zarz康u Okr璕owego w szczeg鏊no軼i nale篡:

1. Zatwierdzanie utworzenia i rozwi您ania ko豉.

2. Kierownictwo, koordynacja i pomoc w dzia豉lno軼i k馧.

3. Organizowanie zjazd闚 ZS na terenie swego okr璕u.

4. Kontrolowanie dzia豉lno軼i k馧.

23

1. Zarz康 Okr璕u zwo逝je Zjazd Okr璕owy co najmniej raz do roku oraz ka盥orazowo na 膨danie Okr璕owej Komisji Rewizyjnej lub 1/3 K馧 z danego Okr璕u.

2. Zarz康 Okr璕owy sk豉da na Zje寮zie sprawozdanie ze swej dzia豉lno軼i.

3. Posiedzenia Zarz康u Okr璕owego odbywaj si nie rzadziej ni raz w miesi帷u.

4. Od decyzji Zarz康u Okr璕owego przys逝guje odwo豉nie do Zarz康u Krajowego.

24

W ka盥ym wojew鏚ztwie, w kt鏎ym nie ma struktur organizacyjnych Zarz康 Krajowy powo逝je pe軟omocnika do spraw rozwoju Zwi您ku S這wia雟kiego.

25

Okr璕owa Komisja Rewizyjna sk豉da si z trzech cz這nk闚, kt鏎zy wybieraj ze swojego sk豉du Przewodnicz帷ego.

ROZDZIA VI
ZJAZD OG粌NOPOLSKI

26

1. Najwy窺z w豉dz ZS jest Zjazd Og鏊nopolski.

2. Zjazd Og鏊nopolski mo瞠 by zwyczajny lub nadzwyczajny.

3. Zwyczajny Zjazd Og鏊nopolski zwo逝je Zarz康 raz na trzy lata, najp騧niej do ko鎍a grudnia.

4. Nadzwyczajny Zjazd Og鏊nopolski zwo逝je Zarz康 Krajowy z w豉snej inicjatywy lub na wniosek G堯wnej Komisji Rewizyjnej w przypadku stwierdzenia nieprawid這wo軼i w zakresie dzia豉lno軼i, kt鏎 kontroluje lub tysi帷 cz這nk闚 ZS.

5. W Zje寮zie Og鏊nopolskim uczestnicz cz這nkowie ZS osobi軼ie lub reprezentowani przez delegat闚. Zasady powo造wania delegat闚 okre郵i uchwa豉, podj皻a na Zje寮zie Og鏊nopolskim.

27

Do wy陰cznej kompetencji Zjazdu Og鏊nopolskiego nale篡:

1. Uchwalanie programu ZS.

2. Okre郵anie g堯wnych kierunk闚 polityki ZS.

3. Uchwalenie statutu i dokonywanie w nim zmian.

4. Wyb鏎 Zarz康u Krajowego.

5. Wyb鏎 Krajowej Komisji Rewizyjnej.

6. Wyb鏎 S康u Kole瞠雟kiego i uchwalenie regulaminu S康u Kole瞠雟kiego.

7. Rozpatrywanie sprawozda Zarz康u Krajowego.

8. Udzielanie absolutorium Zarz康owi Krajowemu.

27 b

Uchwa造 Zjazdu Og鏊nopolskiego zapadaj zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚 obecnych na Zje寮zie.

ROZDZIA VII
ZARZ. KRAJOWY

28

1. Zarz康 Krajowy sk豉da si z przewodnicz帷ego, dw鏂h wiceprzewodnicz帷ych, sekretarza, skarbnika i do sze軼iu cz這nk闚 nie pe軟i帷ych 瘸dnej funkcji.

2. Przewodnicz帷ego, wiceprzewodnicz帷ych, sekretarza, skarbnika powo逝je i odwo逝je Zarz康 spo鈔鏚 w豉snych cz這nk闚.

3. Wybrany na Zje寮zie Zarz康 pe軟i kadencj od daty wpisu do ksi璕i ewidencji partii politycznych do daty wpisu do ksi璕i ewidencji partii politycznych nowego Zarz康u.

4. W razie gdy sk豉d Zarz康u ulegnie zmniejszeniu w czasie kadencji uzupe軟ienie jego sk豉du mo瞠 nast徙i w drodze kooptacji, kt鏎ej dokonuj pozostali cz這nkowie Zarz康u. W tym trybie mo積a powo豉 nie wi璚ej ni po這w sk豉du organu.

29

Posiedzenia Zarz康u Krajowego zwo逝je Przewodnicz帷y co najmniej raz na kwarta. Posiedzenia Zarz康u Krajowego mo瞠 zwo豉 tak瞠 ka盥y inny cz這nek Zarz康u Krajowego, zawiadamiaj帷 o tym pozosta造ch cz這nk闚 Zarz康u Krajowego listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, podaj帷 pisemne uzasadnienie zwo豉nia posiedzenia.

30

Do wy陰cznej kompetencji Zarz康u Krajowego nale篡:

1. Uchwalenie regulaminu dzia豉nia Zarz康u Krajowego.

2. Realizowanie bud瞠tuZS.

3. Uchwalanie wysoko軼i sk豉dek cz這nkowskich i sposobu ich rozdzia逝 mi璠zy organy ZS.

4. Powo造wanie doradczych komisji tematycznych.

5. Prowadzenie, nadz鏎 i kontrola dzia豉lno軼i ZS.

6. Uchwalanie instrukcji i rozporz康ze wykonawczych, z wyj徠kiem regulaminu S康u Kole瞠雟kiego.

31

Uchwa造 zarz康u zapadaj zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚 przy obecno軼i ponad po這wy jego cz這nk闚, w przypadku pisemnego zawiadomienia z pisemnym potwierdzeniem odbioru, po這wy obecnych zawiadomionych.

ROZDZIA VIII
KOMISJE REWIZYJNE

32

Komisje rewizyjne kontroluj ca這kszta速 dzia豉lno軼i ZS do szczebla przez kt鏎y zosta造 powo豉ne. W ZS dzia豉j nast瘼uj帷e komisje rewizyjne:

a) Podstawowe Komisje Rewizyjne

b) Okr璕owe Komisje Rewizyjne

c) Krajowa Komisja Rewizyjna

33

Krajowa Komisja Rewizyjna sk豉da si z trzech cz這nk闚, kt鏎zy wybieraj spo鈔鏚 siebie przewodnicz帷ego.

34

Cz這nkowie komisji rewizyjnych nie mog pe軟i w ZS funkcji wykonawczych.

ROZDZIA IX
S. KOLE浩垶KI

35

S康 Kole瞠雟ki rozpatruje spory mi璠zy cz這nkami powsta貫 w zwi您ku z przynale積o軼i do ZS.

36

S康 kole瞠雟ki sk豉da si z trzech s璠zi闚.

37

Cz這nkowie S康u Kole瞠雟kiego nie mog pe軟i w ZS funkcji cz這nka Zarz康u Ko豉, Zarz康u Okr璕owego i Zarz康u Krajowego i cz這nka Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIA X
MAJ﹗EK I 吐ODKI FINANSOWE

38

Maj徠ek ZS sk豉da si z nieruchomo軼i, ruchomo軼i, funduszy i praw.

39

Do finans闚 i finansowania ZS maj zastosowanie przepisy rozdzia逝 4 ustawyz dnia 27 czerwca 1997r o partiach politycznych

40

1. Maj徠kiem ZS dysponuje Zarz康 Krajowy.

2. Do zaci庵ania zobowi您a maj徠kowych uprawniony jest skarbnik 陰cznie z przewodnicz帷ym.
3. Do reprezentowania ZS na zewn徠rz uprawniony jest przewodnicz帷y lub wiceprzewodnicz帷y 陰cznie z sekretarzem lub cz這nkiem zarz康u nie pe軟i帷ym 瘸dnej funkcji.

41

Zarz康 sporz康za roczne informacje o dzia豉lno軼i Z S w terminie do 31 marca, kt鏎e s zatwierdzane przez Zjazd Krajowy.

ROZDZIA XI
ZJAZD ZAΜ玆CIELSKI

42

Powo豉nie partii politycznej Zwi您ku S這wia雟kiego nast瘼uje na Zje寮zie Za這篡cielskim.

43

Zjazd Za這篡cielski wybiera o鄉ioosobowy Zarz康 Tymczasowy i trzy osoby, kt鏎e dokonaj zg這szenia wpisania ZS do ewidencji partii politycznych.

ROZDZIA XII
POSTANOWIENIA KO哸OWE

44

Uchwa造 w przedmiocie zmian w statucie, zmiany nazwy, po陰czenia ZS z inn parti, rozwi您ania ZS oraz przekazania jego maj徠ku zapadaj wi瘯szo軼i 2/3 g這s闚 cz這nk闚 ZS uczestnicz帷ych w Zje寮zie Og鏊nopolskim.

45

O ile postanowienia Statutu nie stanowi inaczej uchwa造 w豉dz zapadaj zwyk豉 wi瘯szo軼i g這s闚.
  Zwi您ek S這wia雟ki   ©   Wszelkie prawa zastrze穎ne